Omite categorii de cursuri

Omite cursuri disponibile

Cursuri disponibile

Demonstrează tipurile de întrebări ce pot fi create în cadrul testelor de pe platforma MOODLE.

Cursul Elaborarea textului științific se ține la ciclul I, masterat, în anul I de studii, în semestrul II și prevede în total 150 de ore, inclusiv 35 de ore de contact direct şi 115 ore de lucru individual. Prelegeri – 12 ore, seminare – 23 ore.         Forma de evaluare – examen în semestrul II

La cursul Elaborarea textului științific, masteranzii vor analiza trăsăturile stilului științific, vor studia structura textelor științifice, speciile textului științific; își vor forma abilitățile necesare pentru elaborarea unui text științific și competențe de comunicare orală și scrisă versus textul științific, vor învăța să selecteze și să redacteze o bibliografie, vor fi informați despre originalitate și plagiat, se vor familiariza cu noțiuni de tehnoredactare, de corectură a textului științific.

La acest curs, masteranzii vor învăţa cum se elaborează o teză de masterat, de grad didactic și de doctor și care sunt cerințele pentru susținerea și evaluarea unor astfel de lucrări etc.

Cursul „Tratarea didactică a problemelor sensibile și controversate în istorie” va contribuie la formarea competențelor de cunoaștere, de aplicare și de analiză critică a informației din diferite surse referitoare la știința istoriografică contemporană. În cadrul acestui curs studenţii vor învăţa cum să identifice diverse concepte istorice din istoriografia contemporană pentru a fi utilizate în predarea istoriei la nivel preuniversitar. Aplicațiile elaborate vor avea tangență cu conținuturile din curriculumul școlar din Republica Moldova. Accentul de bază se va pune pe strategiile și tehnologiile educaționale de lucru cu cadrul noțional la orele de istorie la nivel preuniversitar.

 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:

 • Competenţe cognitive:
 • de căutare, de aplicare și analiză critică a informației din diferite surse referitoare la date evenimente, personalități istorice;
 • Competenţe de învățare:
 • de formulare a obiectivelor cognitive pentru alegerea modalităţilor/căilor de atingere a lor, printr-un proiect individual sau colectiv de perfecţionare profesională.
 • Competențe de aplicare: de a aplica tehnici de lectură critică relevante în elaborarea proiectelor de grup și individuale;
 • Competențe de analiză: de a evalua diverse puncte și opinii față de diverse problem istorice și istoriografice;
 •  de a implementa elemente de analiză istoriografică în discursurile educaționale;
 • Competențe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv utilizând tehnologiile informației și de comunicații, în diverse contexte socio-culturale și profesionale; competențe de comunicare în limba engleză (lectura textelor din domeniul istoriei).

Finalităţi de studii

 • Să explice conceptele de bază cu referire la cunoașterea și predarea istoriei în baza resurselor obținute și a celor colectate;
 • Să elaboreze conceptograme, tabele sincronice, liste de noțiuni, portofoliu, în conformitate cu principiile istorice prin identificarea și utilizarea instrumentelor adecvate.
 • Să evalueze resurse informaționale cu carater istoric (manuale, articole, portofolii ș.a.), inclusiv și a celor publicate în limbi de circulației internațională(engleză, franceză. germană)

Să realizeze mini-discurcuri cu aplicații de analiză istoriografică.

Să elaboreze materiale didactice pentru cursul de istorie la nivel preuniversitar

 

Ce cours est réservé aux étudiants en IVième année de la faculté des Langues Étrangères, les spécialités langue française et langue française langue-seconde.

Ce cours est ouvert aux étudiants en I année de la faculté de Langues étrangères, la spécialité langue française. Dans un parcours pédagogique de 30 heures en présentiel et 30 heures en individuel il s'axe sur l'étude des traits essentiels de la prosodie de la langue française.

Ce cours est réservé aux étudiants en première année de la faculté des Langues étrangères, la spécialité Langue française et langue B, ayant 45 heures d'étude en présentiel et 45 heures de travail individuel. Il se propose de travailler l'orthographe et la prosodie de la langue française.

Ce cours est à destination des étudiants en II année de la faculté de filologie roumaine.

Ce cours s'adresse aux étudiants en III année de l'Université Pédagogique d'État "Ion Creanga" de Moldova, les spécialités dont l'étude de la langue française représente la langue B.

Cursul „Teorii şi metodologii avansate în didactici particulare (matematică)” contribuie la formarea competenţelor profesionale (gnosiologice şi praxiologice) cu referinţă la teoriile și metodele didactice avansate, care pot fi aplicate pentru eficientizarea procesului de predare-învăţare-evaluare a disciplinei Matematica în  clasele primare.

Cursul contribuie la pregătirea studenților-filologi prin însușirea principalelor noţiuni de fonetică și fonologie; prin descrierea sistemului fonetic al limbii române și a trăsăturilor articulatorii ale sunetelor, prin argumentarea relației foneticii cu celelalte discipline lingvistice, facilitând, astfel, abordarea de către studenți a acestor discipline în procesul de studiu. De asemenea, la acest curs se urmărește formarea la studenți a unei culturi lingvistice prin perfecţionarea deprinderilor de ortoepie, precum și prin însușirea, conștientă, a unor aspecte de ortografie.

Cursul Limba Germana si Comunicare se adreseaza studentilor din anul I de la Facultatea de Limbi si Literaturi Straine. Cursul cuprinde 14 teme, a cate 7 teme in fiecare semestru. In cadrul cursului se dezvolta abilitati fundamentale de comunicare in limba germana, se preda vocabular tematic la 14 teme, se antreneaza teme gramaticale, scriu esee, se citesc texte pentru nivelul A1 si se comunica oral. La finele cursului studentii sunt capabili sa vorbeasca despre sine, famile si locuinta, ora si evenimente din prezent si trecut, orientarea in spatiu si directii, profesii si activitati. 

Ce urmărește cursul, scopul cursului.

Arta plastică include următoarele genuri, cunoscute ca arte majore (pictura, sculptura, grafica) şi minore, care se asociază cu artele decorative. La rîndul lor, fiecare gen are mai multe subdiviziuni, care vizează specificul tehnicii, materialul de bază utilizat şi subiectul reprezentat.

Obiectivul general al cursului.

Cursul universitar Managementul grupului de copii este preconizat pentru studenții specialității pedagogie preșcolară, în cadrul acestuia studenții vor învăța să planifice, organizeze grupul de copii, să motiveze activitatea lor în contextul activităților educaționale, să soluționeze problemele disciplinare, să evalueze și asigure calitatea managementului grupului de preșcolari avînd în vedere specificul vîrstei preșcolare.

Lista de cursuri, masterat anul 2, 2015

sfdsfsdfsd

Java este un limbaj de programare care se utilizează pentru producerea şi dezvoltarea unui număr mare de aplicaţii software şi pentru implementarea acestora în cele mai diferite medii multi-platforms. Platformele Java au o utilizare largă în programare şi în soluţiile software aplicate, începând de la cele mai simple dispozitive digitale - mp3 palyere, telefoane mobile - şi ajungând până la servere Web complexe şi aplicaţii corporative complexe.

La acest curs studenţii vor studia metode numerice de calcul, algoritmi  şi tehnici de implementare pe calculator în TPascal şi Delphi.

Limbajul de programare C a devenit un standard, iar noile limbaje de programare sau de scripting care se impun printre dezvoltatorii de software au ca punct de plecare sintaxa C/C++.

Tehnici și medii de transmisie la nivel Fizic

  2.1. Funcţiile definite în cadrul nivelului Fizic

    2.1.1. Funcţiile de bază ale nivelului Fizic

    2.1.2. Subnivelurile nivelului Fizic

  2.2. Semnal şi zgomot în sistemele de comunicaţie

    2.2.1. Semnale analogice

    2.2.2. Semnale digitale

    2.2.3. Fenomene care pot influenţa calitatea semnalului

  2.3. Tehnica transmiterii semnalului

    2.3.1. Multiplexare

    2.3.2. Transmisia baseband şi broadband

  2.4. Medii de transmisie

    2.4.1. Fire de cupru

    2.4.2. Fibra optică

    2.4.3. Comparaţie între fibrele optice şi firele de cupru

    2.4.4. Sistemele fără fir

Dezvoltarea industriei IT, extinderea domeniilor de utilizare a calculatoarelor la majoritatea domeniilor vieţii cotidiene aduce, pe lângă beneficiile mai mult sau mai puţin evidente şi o serie de probleme datorate nu atât construcţiilor defectuoase ala echipamentelor de calcul, cât mai mult dorinţei unor persoane de a face rău folosind echipamentele de calcul şi de comunicaţii. Astfel este nevoie de o serie de măsuri ce ar trebui să asigure protecţia informaţiilor împotriva pierderii, distrugerii sau divulgării neautorizate. Securitatea informației se referă la asigurarea integrității, confedialității și disponibilității informației.

          Cursului „TICI” constă în dezvoltarea competenţelor referitoare la utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în procesul educațional. Utilizarea „TICI” este necesară pentru asigurarea unui învăţământ adecvat cerințelor specifice societății informaționale, devenind eficient prin transferul de competenţe de organizare, desfăşurare şi evaluare a procesului didactic.

În cadrul cursului Platforme de învățare sunt prezentate, discutate şi implementate instrumentele unei platforme de învăţare în predarea/învăţarea, evaluarea, administrarea şi proiectarea conţinutului electronic (pe exemplul platformei MOODLE)

Curs Implementare TIC in instruire, ciclul masterat, anul academic 2015-2016

Prin facilitățile pe care le oferă, Flash-ul este un program popular în spațiul Web. Grafica vectorială, dimensiunea redusă a fișierelor, independența de platformă sau de browser, interactivitatea sporită cu utilizatorul și ușurința învățării sunt doar câteva din atuurile imbatabile ale Flash-ului.

Informatii despre teza de master

Данный курс предназначен для обучения учеников гимназий языку программирования Паскаль.

В результате изучения курса ученик будет способен:

составлять программы на языке Паскаль,

использовать в программах различные простые и составные типы данных,

использовать в программах различные операторы.

CP se prezinta ca o configuratie ampla de actiuni/activitati de orientare si ghidare a parintilor

Chimia este una din ştiinţele fundamentale, care studiază substanţele cu structura şi proprietăţile lor, urmărind în acelaşi timp modificările produse asupra acestora de reacţiile chimice

Chimia organică studiaza materia vie. Aceasta este ramura chimiei care se ocupă cu studiul structurii, proprietăţilor, reacţiilor de sinteză sau de descompunere a compuşilor organici.

Informatica Aplicata (Proiectarea in AutoCAD)

de descris un argument al cursului

Ghid Moodle

Curs de incercare a optiunilor MOODLE