Omite categorii de cursuri

Omite cursuri disponibile

Cursuri disponibile

Studierea terminologiei din Informatica in limba Engleza

Lista de cursuri, masterat anul 2, 2015

Curs de tip MOOC pentru dezvoltarea profesionala a pedagogilor.

Ce urmărește cursul, scopul cursului.

Obiectivul general al cursului.

Cursul contribuie la pregătirea studenților-filologi prin însușirea principalelor noţiuni de fonetică și fonologie; prin descrierea sistemului fonetic al limbii române și a trăsăturilor articulatorii ale sunetelor, prin argumentarea relației foneticii cu celelalte discipline lingvistice, facilitând, astfel, abordarea de către studenți a acestor discipline în procesul de studiu. De asemenea, la acest curs se urmărește formarea la studenți a unei culturi lingvistice prin perfecţionarea deprinderilor de ortoepie, precum și prin însușirea, conștientă, a unor aspecte de ortografie.

Arta plastică include următoarele genuri, cunoscute ca arte majore (pictura, sculptura, grafica) şi minore, care se asociază cu artele decorative. La rîndul lor, fiecare gen are mai multe subdiviziuni, care vizează specificul tehnicii, materialul de bază utilizat şi subiectul reprezentat.

Cursul Limba Germana si Comunicare se adreseaza studentilor din anul I de la Facultatea de Limbi si Literaturi Straine. Cursul cuprinde 14 teme, a cate 7 teme in fiecare semestru. In cadrul cursului se dezvolta abilitati fundamentale de comunicare in limba germana, se preda vocabular tematic la 14 teme, se antreneaza teme gramaticale, scriu esee, se citesc texte pentru nivelul A1 si se comunica oral. La finele cursului studentii sunt capabili sa vorbeasca despre sine, famile si locuinta, ora si evenimente din prezent si trecut, orientarea in spatiu si directii, profesii si activitati. 

Cursul universitar Managementul grupului de copii este preconizat pentru studenții specialității pedagogie preșcolară, în cadrul acestuia studenții vor învăța să planifice, organizeze grupul de copii, să motiveze activitatea lor în contextul activităților educaționale, să soluționeze problemele disciplinare, să evalueze și asigure calitatea managementului grupului de preșcolari avînd în vedere specificul vîrstei preșcolare.

Данный курс предназначен для обучения учеников гимназий языку программирования Паскаль.

В результате изучения курса ученик будет способен:

составлять программы на языке Паскаль,

использовать в программах различные простые и составные типы данных,

использовать в программах различные операторы.

Chimia este una din ştiinţele fundamentale, care studiază substanţele cu structura şi proprietăţile lor, urmărind în acelaşi timp modificările produse asupra acestora de reacţiile chimice

Chimia organică studiaza materia vie. Aceasta este ramura chimiei care se ocupă cu studiul structurii, proprietăţilor, reacţiilor de sinteză sau de descompunere a compuşilor organici.

CP se prezinta ca o configuratie ampla de actiuni/activitati de orientare si ghidare a parintilor

Informatica Aplicata (Proiectarea in AutoCAD)

     Programarea vizuală trebuie privită ca un mod de proiectare a unui program prin operare directă asupra unui set de elemente grafice (de aici vine denumirea de programare vizuală). Această operare are ca efect scrierea automată a unor secvenţe de program, secvenţe care, împreună cu secvenţele scrise textual vor forma programul. Spunem că o aplicaţie este vizuală dacă dispune de o interfaţă grafică sugestivă şi pune la dispoziţia utilizatorului instrumente specifice de utilizare (drag, clic, hint etc.) Realizarea unei aplicaţii vizuale nu constă doar în desenare şi aranjare de controale, ci presupune în principal stabilirea unor decizii arhitecturale, decizii ce au la bază unul dintre modelele arhitecturale de bază. În realizarea aplicaţiei mai trebuie respectate şi principiile proiectării interfeţelor:

· Simplitatea: Interfaţa trebuie să fie cât mai uşor de înţeles şi de învăţat de către utilizator şi să permită acestuia să efectueze operaţiile dorite în timp cât mai scurt. În acest sens, este vitală culegerea de informaţii despre utilizatorii finali ai aplicaţiei şi a modului în care aceştia sunt obişnuiţi să lucreze.

· Poziţia controalelor: Locaţia controalelor dintr-o fereastră trebuie să reflecte importanţa relativă şi frecvenţa de utilizare. Astfel, când un utilizator trebuie să introducă nişte informaţii – unele obligatorii şi altele opţionale – este indicat să organizăm controalele astfel încât primele să fie cele care preiau informaţii obligatorii.

· Consistenţa: Ferestrele şi controalele trebuie să fie afişate după un design asemănător („template”) pe parcursul utilizării aplicaţiei. Înainte de a implementa interfaţa, trebuie decidem cum va arăta aceasta, să definim „template”-ul.

· Estetica: Interfaţa trebuie să fie pe cât posibil plăcută şi atrăgătoare. 

Cursul dat dezvoltă competențele studenților în domeniul utilizării resurselor educaționale digitale. Studenții vor identifica diverse tipuri de resurse, vor analiza calitatea lor și vor descrie utilitatea lor în procesul de predare/învățare/evaluare prin prisma sporiirii calității procesului didactic  prin implicarea TIC. Ei vor evalua tehnologii și resurse existente  și vor stabili necesitatea implementării acestora în activitatea proprie.

Cursul „Teorii şi metodologii avansate în didactici particulare (matematică)” contribuie la formarea competenţelor profesionale (gnosiologice şi praxiologice) cu referinţă la teoriile și metodele didactice avansate, care pot fi aplicate pentru eficientizarea procesului de predare-învăţare-evaluare a disciplinei Matematica în  clasele primare.

Prin facilitățile pe care le oferă, Flash-ul este un program popular în spațiul Web. Grafica vectorială, dimensiunea redusă a fișierelor, independența de platformă sau de browser, interactivitatea sporită cu utilizatorul și ușurința învățării sunt doar câteva din atuurile imbatabile ale Flash-ului.

Curs Implementare TIC in instruire, ciclul masterat, anul academic 2015-2016

Informatii despre teza de master

sfdsfsdfsd

Limbajul de programare C a devenit un standard, iar noile limbaje de programare sau de scripting care se impun printre dezvoltatorii de software au ca punct de plecare sintaxa C/C++.

Java este un limbaj de programare care se utilizează pentru producerea şi dezvoltarea unui număr mare de aplicaţii software şi pentru implementarea acestora în cele mai diferite medii multi-platforms. Platformele Java au o utilizare largă în programare şi în soluţiile software aplicate, începând de la cele mai simple dispozitive digitale - mp3 palyere, telefoane mobile - şi ajungând până la servere Web complexe şi aplicaţii corporative complexe.

La acest curs studenţii vor studia metode numerice de calcul, algoritmi  şi tehnici de implementare pe calculator în TPascal şi Delphi.

Descriere

În cadrul cursului Platforme de învățare sunt prezentate, discutate şi implementate instrumentele unei platforme de învăţare în predarea/învăţarea, evaluarea, administrarea şi proiectarea conţinutului electronic (pe exemplul platformei MOODLE)

Tehnici și medii de transmisie la nivel Fizic

  2.1. Funcţiile definite în cadrul nivelului Fizic

    2.1.1. Funcţiile de bază ale nivelului Fizic

    2.1.2. Subnivelurile nivelului Fizic

  2.2. Semnal şi zgomot în sistemele de comunicaţie

    2.2.1. Semnale analogice

    2.2.2. Semnale digitale

    2.2.3. Fenomene care pot influenţa calitatea semnalului

  2.3. Tehnica transmiterii semnalului

    2.3.1. Multiplexare

    2.3.2. Transmisia baseband şi broadband

  2.4. Medii de transmisie

    2.4.1. Fire de cupru

    2.4.2. Fibra optică

    2.4.3. Comparaţie între fibrele optice şi firele de cupru

    2.4.4. Sistemele fără fir

Dezvoltarea industriei IT, extinderea domeniilor de utilizare a calculatoarelor la majoritatea domeniilor vieţii cotidiene aduce, pe lângă beneficiile mai mult sau mai puţin evidente şi o serie de probleme datorate nu atât construcţiilor defectuoase ala echipamentelor de calcul, cât mai mult dorinţei unor persoane de a face rău folosind echipamentele de calcul şi de comunicaţii. Astfel este nevoie de o serie de măsuri ce ar trebui să asigure protecţia informaţiilor împotriva pierderii, distrugerii sau divulgării neautorizate. Securitatea informației se referă la asigurarea integrității, confedialității și disponibilității informației.

          Cursului „TICI” constă în dezvoltarea competenţelor referitoare la utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în procesul educațional. Utilizarea „TICI” este necesară pentru asigurarea unui învăţământ adecvat cerințelor specifice societății informaționale, devenind eficient prin transferul de competenţe de organizare, desfăşurare şi evaluare a procesului didactic.

Ghid Moodle

de descris un argument al cursului

Curs de incercare a optiunilor MOODLE